Co říká Bible o Vánocích?

22. prosince 2016 David Řehák

Bible vyloženě neříká: "Nebudeš slavit Vánoce, Velikonoce ani Halloween." Na druhou stranu Bible neobsahuje verše ani o drogách, jako jsou heroin nebo kokain. Přesto většina věřících odsuzuje užívání omamných látek. Je to na základě principu: jestliže Písmo odsuzuje opilství, tak také odsuzuje užívání drog.

Jsou tedy v Písmu nějaké verše, které mluví o tom, že je špatné či dokonce že je hřích, převzít zlé pohanské zvyky a praktiky, které uctívají falešné bohy, a použít je k uctívání Boha, který stvořil vše? Následující verše by šly principiálně aplikovat na svátky jako jsou Vánoce, Velikonoce a Halloween, protože většina jejich zvyků je založena na předkřesťanském uctívání falešných bohů. Uvažujme následující text z Deuteronomia:

Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhladí národy, které přicházíš obsadit, až je obsadíš a usídlíš se v jejich zemi, měj se na pozoru, aby ses nechytil do pasti a nenásledoval je, poté, co před tebou byli vyhlazeni, a nevyptával ses na jejich bohy se slovy: Jak sloužili tyto národy svým bohům? Budu to tak dělat i já. Nejednej tak vůči Hospodinu, svému Bohu… (Deuteronomium 12:29-31, ČSP)

Povšimněme si, že Bůh Izrael varoval, aby nepoužíval zvyky a tradice pohanských národů k Jeho uctívání. Dále Izraelcům říká, že hříšné pohanské zvyky se nenapraví tím, že nimi budou uctívat a oslavovat pravého Boha.

Uvažujme prostou analogii, která nám umožní vysvětlit tento princip Božího slova. Předpokládejme, že poté co se muž ožení, umístí všude po domě zarámované obrazy svých bývalých přítelkyní. Jak by se cítila jeho žena, když by všude viděla tyto připomínky jeho bývalých lásek? Byla by přesvědčena, že jeho oddanost k ní je opravdová? Bylo by vysvětlení, když se na ně podívám, myslím místo nich na tebe, skutečně přesvědčivé?

Jeden z nejlepších příkladů Božího smyšlení o lidech, kteří přejímají falešné, pohanské praktiky a zvyky a používají je k uctívání Hospodina, je v Exodu 32.

Tato věc se přihodila potom, co si Bůh použil Mojžíše a Árona k osvobození Izraele z otroctví. Bůh si zavolal Mojžíše na horu, aby mu dal instrukce a Desatero. Děti Izraele mezitím museli čekat pod horou než se Mojžíš vrátí. Čas plynul, Mojžíš se nevracel a Izraelité začali být neklidní. Když to nejvyšší kněz Áron spatřil, řekl lidem, aby přinesli své šperky a cennosti. Lidé na Áronovu výzvu reagovali okamžitě a okamžitě zareagoval i Bůh, když uviděl co provedli: roztavili šperky a vyrobili z nich modlu ve tvaru telete!

… Na to oni řekli: Izraeli, toto jsou tvoji bohové, kteří tě vyvedli z egyptské země. Když to Áron viděl, postavil před ním (teletem) oltář. Pak Áron zvolal: Zítra bude Hospodinův svátek. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Jdi, sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, propadl zvrácenosti. Nyní mě nech, abych vzplanul hněvem proti nim a skoncoval s nimi… Exodus 32:4-5, 7, 10, ČSP)

Všimněme si, že Bůh nepřijal bohoslužbu zlatému teleti jako svou bohoslužbu navzdory tomu, že Áron vyhlásil tento svátek jako svátek Hospodinův (verš 5). Protože Izraelci zavedli do své bohoslužby pohanské praktiky, vzplanul proti nim Boží hněv. Hospodin byl připraven kvůli takové neposlušnosti zničit Izrael – lid, který nedávno vyvedl z Egypta. Pohlédl však na přímluvnou prosbu Mojžíše a jeho hněv opadl. (Exodus 32:11-14)

Zvyky původně používané k uctívání falešných bohů nejsou ani po přenesení do bohoslužeb pravému Bohu akceptovatelné. Jeho Slovo nikdy nedělalo kompromisy s pohanstvím. Přesně o tomto mluví apoštol Pavel v 1. Korintským 10:19-22. Praktiky pohanů nemohou uctít pravého Boha, bez ohledu na to s jak upřímnou vírou jsou činěny. To samé platí pro tradiční zvyky Vánoc a Velikonoc.

Jak se vůbec dostaly pohanské zvyklosti, které jsou součástí i Vánoc, do křesťanské církve? Především skrze snahu katolické církve o převzetí a následné pokřesťanštění jistého pohanského svátku, který rozhodně není v Bibli. Mohli tak zaujmout další lidi a zaplnit své kostelní lavice na nedělních bohoslužbách. Katolíci se otevřeli pohanství především po vydání Ediktu milánského, který otevřeně schválil křesťanství jako náboženství. Pravdou je, že více než narození Ježíše, mají co do činění s Vánocemi pohanské svátky, slavené během zimního slunovratu.

Zdroj

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.