Narození Ježíše

26. prosince 2016 David Řehák

Na mnoha místech a nesčetnými způsoby se vždy před Vánocemi objevují betlémy. Nalezneme je v domácnostech, pod vánočními stromky, v kostelech, v podnicích, ve školním divadle, v obchodních centrech, v reklamních kampaních, v menších obchodech a na dalších místech. Staly se neodmyslitelnou součástí Vánoc.

Je to správně, nebo ne?

Pokud se zeptáte, jestli se událo narození Ježíše Krista tak, jak je nám předkládáno o Vánocích, většina lidí se bude tvářit trochu nechápavě. Tu scénu (s betlémem, třemi králi apod.) viděli tolikrát, až přijali, že takto je to popsané v Bibli. Ale je to skutečně tak? Pojďme se podívat do Písma, abychom zjistili, zda toto tradiční vyobrazení může obstát. Jediná místa v Božím slovu, která blíže hovoří o narození Krista, jsou ve 2. kapitole Matouše a Lukáše.

Mágové od východu

Mudrcové hrají stěžejní roli ve většině vyobrazení narození Mesiáše. Obvykle jsou zobrazováni, jak přicházejí ze vzdálené země, aby poctili nově narozeného Krále svými dary. A ty dary jsou zlato, kadidlo a myrha. Každý z těch tří mágů přináší jeden dar. Tak to vykresluje drtivá většina tradic. Ale co na to říká Bible?

(mágové) vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu. Pak otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Matouš 2:11, ČSP)

Matouš 2:11 je jediným místem v Nové Smlouvě, kde jsou zapsány jejich dary. Všimněme si, že verš uvedený výše neříká nic o tom, kolik mágů přišlo uctít Ježíše. Lidé usoudili, že byli pouze tři na základě tradice: 1 dar – 1 osoba. Ačkoliv je tento předpoklad nejčastěji prezentován, je téměř určitě nesprávný. Římskokatolická církev potvrzuje, že Evangelia vynechávají počet mágů, a přesto tvrdí, že byli tři, navzdory východní tradici, podle které by mágů mělo být nejméně 12.

Vzorky z daru pro Krále

Všimli jste si někdy, jaké množství darů bylo podle tradic přineseno Ježíšovi? Náboženskou představou jsou mágové držící v jedné ruce malé truhličky nebo drobné krabičky. Předpokládají, že několik vzorků z drahých výrobků, stačilo k poctění Krále všech králů (a to nemluvíme o lidských králích). Naštěstí v Písmu nalezneme lidi, kteří také cestovali z velké dálky aby poctili krále. Například když královna ze Šeby předstoupila před Šalomouna, který už byl značně bohatý, uctila ho 120 talenty zlata (tj. asi 3.6 tun). (2. Paralipomenon 9:9)

S ohledem na to, co přinesli Mágové aby vzdali hold Ježíšovi, napsal Stephen Collins následující.

„Mágové nepřinesli jen pár kousků zlata… Tato parthská delegace přinášela daň Králi, a proto více než pravděpodobně přivedli celou kolonii zvířat naložených zlatem, kadidlem a myrhou.“ (The Lost Ten Tribes of Israel… Found!, strany 381-382)

Souhrn

Navštívili partští mudrcové Mesiáše ihned po Jeho narození, jak nám to předkládá tradice? Navštívili Marii a Josefa ve stájích, kde odpočíval Ježíš v jeslích? Byli tam andělé?

Podle Bible bylo nemožné, aby mágové mohli dorazit do Betléma v čase skutečného narození Ježíše, dokonce i kdyby se jim hvězda, která je vedla ke Kristu, objevila o něco dřív, než se skutečně narodil. Po Jeho narození se stalo několik časově náročných událostí, než se s Ním mudrcové potkali (Matouš 2:11).

Mudrcové museli naplánovat a zajistit karavanu, která by je vzala bezpečně do Izraele a nazpět, protože se po té cestě vyskytovaly skupiny lupičů. Šlo o výpravu na 2000 kilometrů dlouhou cestu. Připravit drahé dary (kadidlo, zlato, myrha), dát své záležitosti do pořádku (protože odjížděli na mnoho měsíců), zorganizovat karavanu (a pravděpodobně zajistit ozbrojený doprovod kvůli bezpečnosti) a ujít cestu do Judska při rychlosti zvířete, které dovede chodit po písku a jinak obtížném terénu, zabere docela dost času.

Josef a Marie museli (40 dní po Jeho narození) cestovat do Jeruzaléma, aby představili Ježíše v chrámu (Lukáš 2:22-35).

Mágové v Jeruzalémě vyhledali Heroda Velikého, aby se ho zeptali, kde se má narodit Kristus (viz Matouš 2:1-11). Vzhledem k tomu, že byl Herodes v této věci bezradný, nechal mágy počkat, dokud neshromáždil vrchní kněží a zákoníky, aby mu poskytli odpověď (Matouš 2:3-8).

Povšimněme si v Matoušovi 2:11 něčeho, co je často přehlíženo.

„Vešli do domu a uviděli malé dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem a poklonili se mu…“ (Matouš 2:11)

Matouš říká, že s Marií bylo malé dítě, ne novorozeně, kojenec nebo nemluvně. Když k nim přišli mágové, mohly být Ježíšovi až dva roky.

„Když Herodes uviděl, že ho mágové oklamali, velice se rozlítil a dal pobít všechny chlapce v Betlémě i v celém jeho okolí, od dvouletých níže, podle času, který vyzvěděl od mágů.“ (Matouš 2:16)

Matouš 2:11 odpovídá na další dvě otázky. Je napsáno, že vstoupili do domu, nikoli do dočasného příbytku jako je stáj. Téměř dvouletý Ježíš byl příliš velký na to, aby spal v jesličkách. Navíc žili v domě, který jejich rodině poskytoval mnohem lepší místa na spaní. Všimněte si také, že verš neříká nic o tom, že by tam po příchodu mudrců byl přítomný Josef.

Byli kolem nově narozeného Mesiáše viditelně přítomní andělé? Pokud byli, pak rozhodně ne příliš dlouho. Byl to vskutku anděl, který oznámil pastýřům na Betlémských polích, že se narodil Kristus (Lukáš 2:9-12), a nebeské vojsko, které neprodleně na to chválilo Boha za to, co učinil (verše 13-14). Zanedlouho však odešli do nebe (verš 15).

Závěrem

Lidé, kteří vystupují v tradičních vyobrazení Narození Krista, byli skutečnými historickými osobami. Ježíš přišel na svět jako dítě, stejně jako kterýkoliv jiný člověk, a mágové ho přišli uctít. Tradiční zobrazení Narození je však výmysl. Nebyli tam pouze tři mudrcové, ale několik mudrců, kteří přišli uctít nového Krále. Možná dvanáct nebo i více. Necestovali sami, ale kvůli bezpečnosti přišli s velkou karavanou. Nenabízeli Ježíšovi pár malých dárků na vyjádření respektu, ale přinesli Ježíšovi dary hodné největšího Krále, který si oprávněně zasloužil být poctěn. Mudrcové Kristovi nepřišli vzdát hold, když byl novorozeně v jeslích, ale raději ho navštívili v domě, když už byl trochu větší.

Zdroj

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.