Jak být podobnější Ježíšovi?

14. ledna 2017 David Řehák

Definovat jak být podobnější Ježíšovi je prosté. Potíž je převést to, co Bůh říká, do praxe. Trochu stereotypním ale nejúčinnějším způsobem je modlitba, studium Bible, půst a rozjímání.

Modlitba je základem pro zdravý, silný a rostoucí vztah s Bohem. Stejně jako je nezbytná komunikace v lidských vztazích, je nutné rozmlouvat i s naším Otcem skrze modlitbu, abychom se k němu více přiblížili. A přestože Bůh ví, co potřebujeme (Matouš 6:8), chce po nás, abychom mu dali naše potřeby a touhy poznat sami.

„Když tedy máme velikého velekněze, který prošel nebesy, Ježíše, Syna Božího, držme pevně to vyznání … Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom přijali milosrdenství a nalezli milost ku pomoci v pravý čas.“ (Židům 4:14,16, ČSP)

„A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že když bychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás. A víme-li, že nás slyší, kdykoli o něco žádáme, víme, že máme to, co jsme od něho žádali.“ (1. Janův 5:14-15)

Mluvení s Otcem a s Ježíšem nám pomáhá porozumět jejich vůli. Díky tomu se proměňují naše životy k obrazu Krista. Navíc bychom neměli zapomenout, že naše rozhovory s Bohem skutečně činí změnu nejen v nás ale i v životech jiných lidí (Jakub 4:2).

Bible je Boží mapou, která nás vede ke spasení skrze Krista. Její studování tedy někdy není nejsnazší, ale za to se vyplácí. Je hádankou, kterou musíme dát správně dohromady, než jí budeme schopni naprosto porozumět.

Jedna z dobrých rad pro porozumění Písmu je studovat Bibli v původních jazycích (2. Timoteovi 3:16). Se čtením originálu nám pomohou slovníky, konkordance nebo Bible vytvořené přesně pro tento účel.

Občasný půst nás může přitáhnout blíže k Bohu a přeorientovat naše priority, aby byly v souladu s jeho vůlí. Také v něm získáme lepší představu, o tom co je v životě opravdu důležité.

Rozjímání (meditace) je činnost, kdy hluboce přemýšlíme nad tím, jak aplikovat vzácnou Boží pravdu do našich životů. Je to jeden ze způsobů, jak můžeme pochopit, co učí Bible a jak se můžeme stát více podobní Ježíšovi. Apoštol Pavel nás v listu Filipským nabádá, abychom přemýšleli nad tím, co je dobré, spravedlivé a co je čisté.

„Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála.“ (Filipským 4:8)

Závěrem vždy pamatujme, že stávat se více a více podobným Ježíši Kristu je celoživotní proces pokusů, soužení ale i velkých vítězství. Naším cílem by mělo být poddávat se a horlit pro Boží konkrétní vůli do našich životů. Poté na konci života můžeme zemřít ve víře. Tak budeme považováni za služebníky dobré a věrné (Matouš 25:13-23), obdržíme vítěznou korunu a věčný život!

„Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý; oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý.“ (1. Korintským 9:25)

„Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž i všem, kteří milují jeho zjevení.“ (2. Timoteovi 4:8, podívejte se také na místa Jakub 1:12 a 1. Petrův 5:4)

Zdroj

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.