Jaký je skutečný původ svátku sv. Valentýna?

9. února 2017 David Řehák

V dnešním článku se podíváme na původ Dne svatého Valentýna. Zaměříme více na fakta, ale na závěr znovu použijeme stejný princip Božího Slova, který platí i o Vánocích, Halloweenu, Velikonocích a mnohých dalších svátcích.

Šílenství v Americe

V USA během oslav Valentýna každoročně enormně vzroste prodej čokoládových sladkostí. Pro představu, v roce 2016 činily výdaje spojené s tímto svátkem celkem více než 20 miliard dolarů. To odpovídá zhruba 500 miliardám Kč. Mimochodem americký zákazník za takové „valentýnské pozornosti“ průměrně utratí v přepočtu okolo 3000 Kč.

Nejvíce přáníček obdrží učitelé, po nich hned následují děti, matky, manželky a následně přítelkyně. Děti ve věku 6-10 let si vymění přes 650 miliónů přáníček! A ani spotřeba růží není nikterak nízká: přibližně 196 miliónů růží zakoupených jen kvůli tomuto svátku.

Odkud se tedy vzal svátek, který takovým způsobem ovládl Ameriku?

V roce 313 římský císař Konstantin Veliký ukončil pronásledování a zlegalizoval křesťanství. O 67 let později, tedy v roce 380, se křesťanství stalo dokonce oficiálním státním náboženstvím celé Římské říše. Tyto kroky, kromě toho, že umožnily veřejné šíření křesťanství, podpořily pohany, aby konvertovali k tomuto dříve pronásledovanému náboženství.

Ti, přestože přijali křesťanství, neopustili své tradice a zvyky, které drželi ještě před svým „obrácením.“ Jednou z těchto tradic byla také slavnost plodnosti (Lupercalia), ze které se nakonec stal Valentýn.

„... přesto stopy pověrčivosti nebyly zcela zničeny, a slavnosti plodnosti, které jsou starší než samotný Řím, pokračovali ještě za vlády Anthemia.Po obrácení Říma křesťané dále pokračovali v únorových slavnostech plodnosti...“
(The Decline and Fall of the Roman Empire by Edward Gibbons, kapitola 36, část 3)

24 let po smrti císaře Anthemia byl tento svátek plodnosti v pokřesťanštěné formě přijat církví, a následně začal být držen k uctění sv. Valentýna.

„Tehdejší křesťané byli spokojenější se svátkem, který uctívá světce romantiky – Valentýna, než se svátkem, který byl vlastně pohanskou slavností. Proto v roce 496 papež Gelasius vyhlásil 14. únor dnem k poctění sv. Valentýna, patrona milenců.“
(How Valentine's Day Work, aktualizováno 11.ledna 2011)

14. únor, jako den k uctění tohoto „svatého,“ zůstal v církevním Kalendáři svatých až do roku 1969, kdy ho papež Pavel VI. odstranil.

Co byl zač svátek Lupercalia?

Lupercalia byla slavnost k poctění Lupy, vlčice, která podle legendy pečovala o sirotky Romula a Rema, kteří podle římské pověsti založili město Řím. Tato slavnost sloužila také k poctění boha Lupercuse, který byl bohem pastýřů. Spojitost mezi Lupercaliou, slavností plodnosti a slavností romantiky je jasně viditelná vzhledem k tomu, že všechny tyto tři oslavy obsahovaly podobné zvyky.

Valentýnské symboly

Červené růže byly oblíbenými květinami Venuše, římské bohyně lásky. Červená je také barvou, která označuje silné pocity.

Amor je v římské mytologii bohem touhy, náklonnosti a erotické lásky. V dnešní době se zobrazuje, jak střílí svým lukem zamilované šípy.

Srdce. Původ tohoto dobře známého tvaru srdce je trochu nejasný. Jednou z možností je dnes již vyhynulá rostlina silphium, která se vyskytovala na severu Afriky. Městský stát Kyrény díky této rostlině, jejíž plod velmi připomínal tvar srdce, značně prosperoval v obchodu.

Záleží na tom?

Záleží na tom, že církev převzala starověkou slavnost používanou k uctívání pohanských bohů a ke zvyšování plodnosti, a zařadila ji do uctívání Boha Bible? Záleží Bohu na tom, kterými zvyky Ho uctíváme? Opět si připomeňme následující varování, které Bůh dal Izraeli:

„Až Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhladí národy, které přicházíš obsadit, až je obsadíš a usídlíš se v jejich zemi, měj se na pozoru, aby ses nechytil do pasti a nenásledoval je, poté, co před tebou byli vyhlazeni, a nevyptával ses na jejich bohy se slovy: Jak sloužily tyto národy svým bohům? Budu to tak dělat i já.“
(Dt 12:29-30, ČSP)

A důležitý verš 31:

„Nejednej tak vůči Hospodinu, svému Bohu. Vždyť oni dělali kvůli svým bohům všechno, co je pro Hospodina ohavností, co nenávidí...“
(Dt 12:31, ČSP)

Zdroj

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.