Mluvení v jazycích

4. července 2017 David Řehák

Apoštol Pavel často psal i kázal na téma mluvení v jazycích. A zjevně o tom nejen kázal, ale také to činil; vždyť říká:

„Děkuji svému Bohu, že mluvím v jazycích více než vy všichni.“
(1. Korintským  14:18).

Cílem tohoto článku je ve stručnosti předat 7 důvodů, proč by měl každý křesťan mluvit v jazycích, a pomoci věřícím uvidět všechna ta požehnání, která mohou být naše skrze každodenní uplatňování moci Svatého Ducha v našich životech.

1. důvod: Boží slovo vyučuje, že když jsme naplněni Svatým Duchem, mluvíme jinými jazyky tak, jak nám Duch Boží dává promlouvat. Mluvení v jazycích je prvotním důkazem nebo znakem křtu ve Svatém Duchu.

„A všichni byli naplněni Duchem Svatým, a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“
Skutky 2:4

2. důvod: Pavel psal korintským křesťanům povzbuzení k mluvení v jazycích na jejich bohoslužbách ale i na jejich osobních modlitbách, aby se duchovně budovali. Bible říká:

„Kdo mluví v jazycích, buduje sám sebe.“
1. Korintským  14:4

A dále v: 

„Když se totiž modlím v jazycích, modlí se můj duch, ale má mysl zahálí.“  
1. Korintským 14:14 

Povšimni si, že řekl: „modlí se můj duch.“

V Amplified Bible stojí: „Můj duch se [skrze Svatého Ducha v mém vnitru] modlí…“ Bůh je Duch. Když se modlíš v jazycích, tvůj duch je v přímém kontaktu s Bohem. Když mluvíš v jazycích, mluvíš k Němu jedním nadpřirozeným duchovním způsobem.

3. důvod: Mluvení v jazycích nás neustále udržuje v uvědomění přebývající přítomnosti Svatého Ducha. Nejde jen o prvotní znak naplnění Svatým Duchem – když pokračujeme v modlitbách a v uctívání v jazycích, pomáhá nám to si uvědomovat Jeho přítomnost. A pokud jsi si této přítomnosti vědom ve svém každodenním životě, rozhodně bude ovlivněn způsob, jakým přemýšlíš i žiješ.

4. důvod: Když se modlíme duší a myslí, může to být sebestředná nebo nebiblická modlitba. Nicméně při modlení v jazycích takové modlitby nehrozí.

Pavel do římského sboru napsal:

„vždyť nevíme, zač se máme modlívat podle toho co je záhodno…“
Římanům 8:26.

Znamená to, že bychom nevěděli jak se modlit? Určitě ne, vždyť sám Ježíš nám říká, že se máme modlit k Otci ve jménu Pána Ježíše Krista. Jan 16:23-24

Ale to, že víme jakým způsobem se modlit, ještě neznamená, že víme i za co bychom se měli modlit. Proto Pavel říká:

„vždyť nevíme, zač se máme modlívat podle toho, co je záhodno, Duch však se sám za nás přimlouvá nevýslovnými vzdechy.“
Římanům 8:26

Svatý Duch nemá v plánu modlit se namísto nás. Byl poslán, aby nám v modlitbách pomohl. A mluvení v jazycích je jednoznačně modlitbou vedenou Duchem Svatým. Není v ní prostor na sobecké žádání.

5. důvod: Další důvod proč se modlit v jazyku: učí nás to Bohu více důvěřovat a naše víra je budována. Bible říká:

„vy však, milovaní, budujíce se na své nadevše svaté víře, modlíce se ve Svatém Duchu.“
Judův 1:20

Duch Svatý nás nadpřirozeně vede, vkládá nám slova do úst. Dopředu nevíme, jaké další slovo přijde – musíme mu důvěřovat. A když důvěřujeme Bohu v jedné oblasti, pomáhá nám to učit se mu důvěřovat i v oblasti druhé.

6. důvod: Modlení v jazycích nám poskytuje možnost modlit se za věci, které by nás třeba ani nenapadly nebo jsme o nich vůbec nevěděli. Už víme, že nám Svatý Duch pomáhá modlit se, když nevíme jak okolnosti uchopit. Jenže On je vševědoucí, a tak se skrze nás může modlit i za věci, o kterých naše přirozená mysl nemá ani tušení.

7. důvod: Podívejme se do Jakuba 3:8, „jazyk však nikdo z lidí zkrotit nemůže – nepokojné zlo, vrchovatě plný smrtonosného jedu.“ Když poddáme svůj jazyk Svatému Duchu, je to velký krok k tomu, abychom mu byli schopni poddat i všechny další údy. Vždyť kdo dovede zkrotit svůj jazyk, dovede zkrotit i kterýkoli jiný úd těla.

Mluvení v jazycích je počáteční znak naplnění se Svatým Duchem. Bůh nám dal tento nádherný duchovní dar, aby nás požehnal, zbudoval a obnovil už během našich životů zde na zemi. Pojďme přijmout, co nám Bůh poskytl, a užívejme si benefitů spojených s mluvením v jazycích!

Přeloženo z rhema.org

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.