Jak svědčit Židům?

23. ledna 2018 David Řehák

V podstatě všichni Židé jsou hrdí na svou židovskou identitu. Ovšem ta sama o sobě neříká, čemu věří. Dokonce ani všichni náboženští  Židé ještě nemusí mít stejnou víru v Boha.

Zjisti, čemu tvůj přítel věří ohledem Boha a Bible. Je to důležitější, než které synagogy je členem. Pro mnohé z Židů je jejich židovská identita spíše kulturní než náboženskou záležitostí. Nicméně, to neznamená, že by pro ně nebyla důležitá.

Většina Židů se domnívá, že opakem židovství je křesťanství, a z této příčiny je pro ně problematické zvažovat přijetí Ježíše, neboť to znamená zvažovat ztrátu židovské identity. Svědčíme-li tedy Židům, je velmi důležité položit důraz na to, že se nemusí vzdát své identity, aby mohli přijmout Ježíše jako Mesiáše.

 

Svědčíme Židům: Mýty a fakty

Existuje několik rozšířených mýtů, které lidem často zabraňují svědčit svým židovským přátelům. Zde jsou některé z nich:

Mýtus: Všichni Židé jsou zběhlí v písmech Starého zákona.

Fakt: Většina Židů má silnou kulturní identitu, ale velmi malou znalost Písem.

 

Mýtus: Mohu svého židovského přítele jen tak pozvat do církve.

Fakt: Mnoho Židů by váhalo navštívit církev. Neexistuje náhrada za osobní sdílení tvé víry.

 

Mýtus: Nemusel bych být schopen zodpovědět jejich otázky.

Fakt: To je pravda. Nicméně to nemění pravdivost evangelia. Pověz svému příteli, že pro něj rád odpovědi zjistíš. Navíc ti to poskytne další příležitosti ke svědčení.

 

Mýtus: Musím vyčkat na vedení od Svatého Ducha. Nechci zničit naše přátelství.

Fakt: Bůh nám již řekl, abychom byli jeho svědky. (Matouš 28, 19 – 20) Když se budeš chovat přátelsky a otevřeně, získáš od svého přítele respekt, neboť uvidí tvou nepředstíranou starost; a to i když nebude chtít dlouhosáhle diskutovat.

 

Mýtus: Nechám svědčit svůj život a počkám, až se mě zeptají na Ježíše sami.

Fakt: To bude pravděpodobně trvat dost dlouho. Většina Židů vnímá náboženství jako soukromou záležitost a mohlo by jim být nepříjemné se zeptat. Kromě toho, velké poslání nám nařizuje jít a říct!

 

Praktické tipy jak sdílet evangelium se Židy

Až budeš svědčit někomu z židovského lidu, nezapomeň:

Tvoř přátelství. Ukaž, že ti na té osobě skutečně záleží. Ujisti ho, že víš o jeho židovské příslušnosti a že si jí ceníš. Dovol, aby se vaše přátelství stalo základem pro tvé další svědčení.

Vyjádři se jasně. Přiznej, že jsi následovník Ježíše hned zpočátku. Není potřeba, abys to zakrýval ani vnucoval. Buď svůj.

Ptej se. Každý má rád, když někoho zajímá jeho názor. Může to být dobrý způsob, jakým vést konverzaci k duchovním věcem. Otázky ohledem Izraele, nadcházejících židovských svátků a nebo dokonce biblické otázky ohledem Starého zákona, jsou dobrým místem, kde začít.

Vydej osobní svědectví. Skutečnost, že je Bůh ve tvém životě, je mocným svědectvím. Mnoho Židů si myslí, že ses stal křesťanem stejně tak, jako oni židy – tedy: narodil ses tak. Až uslyší, jak ses stal následovníkem Ježíše a jak Bůh odpovídá na tvé modlitby, může to tvého židovského přítele vyprovokovat k žárlivosti. (Římanům 11:11)

Používej Písmo. Neboj se odpovídat na otázky pomocí veršů z Bible. Povzbuď svého židovského přítele, aby si přečetl Nový zákon. Většina Židů ho nikdy nečetla. A většina těch, co ho četla, se obrátila na víru v Krista. Konec konců, je to velice židovská kniha!

Buď vytrvalý v modlitbě. Ať tě neodradí, když budou jeho reakce zpočátku negativní. Vlastně bys to měl očekávat. Nepřestávej vyhledávat další příležitosti. Modli se. Snaž se představit svému příteli jiného židovského věřícího. Nebo mu můžeš třeba zapůjčit knihy nebo další evangelizační literaturu.

Nabídni mu, aby se rozhodl, ale nenech ho v tom samotného. Nemysli si, že tvůj židovský přítel automaticky pochopí, že se musí modlit, aby přijal Krista. Pokud byl ochotný tě vyslechnout, měl by ses ho zeptat, jestli by chtěl přijmout to, o čem jsi mluvil. Buď připraven na jakoukoliv odpověď.

 

Pokud na tvou výzvu zareaguje kladně, můžeš se s ním pomodlit například tuto modlitbu:

Bože našich otců, vyznávám, že jsem zhřešil. Skládám teď svou důvěru v Ježíše, v němž jediném je smíření za mé hříchy, a prosím Tě, odpusť mi je. Děkuji ti, že jsi mi dal nový a věčný život skrze Něj. Pomož mi mocí svého Svatého Ducha žít život, který bude dobrý ve tvých očích. Ve jménu Ješua, amen.“

Pokud má tvůj židovský přítel stále ještě pochybnosti, můžeš mu poukázat na několik dalších míst z Písma. Uvádím některá z nich:

 

Starý zákon

Nový zákon

Mesiáš má být ze símě ženy

Genesis 3:15

Galatským 4:4

Mesiáš má být ze símě Abrahamova

Genesis 12:3

Genesis 18:18

Lukáš 3:23,34

Matouš 1:1-2

Skutky 3:25

Galatským 3:16

Mesiáš má být z kmene Juda

Genesis 49:10

Matouš 1:1-2

Lukáš 3:34

Mesiáš má být ze símě Davidova

Žalm 132:11

Jeremiáš 23:5

Jeremiáš 33:15

Izaiáš 11:10

Matouš 1:6

Lukáš 1:32-33

Skutky 2:29-30

Římanům 1:3

Mesiáš má být prorok jako Mojžíš

Deut. 18:15,19

Matouš 21:11

Jan 6:14

Jan 1:45

Skutky 3:22-23

Mesiáš má být Syn Boží

Žalm 2:7

Přísloví 30:4

Lukáš 1:32

Matouš 3:17

Mesiáš bude vzkříšen z mrtvých

Žalm 16:10

Skutky 13:35-37

Mesiáš bude ukřižován

Žalm 22

Žalm 69:21

Matouš 27:3-50

Jan 19:28-30

Mesiáše zradí přítel

Žalm 41:9

Jan 13:18,21

Mesiáš vystoupí do nebe

Žalm 68:18

Lukáš 24:51

Skutky 1:9

Velcí králové mu přinesou své dary a tribut

Žalm 72:10-11

Matouš 2:1-11

Mesiáš bude kněz jako Malchísedek

Žalm 110:4

Židům 5:5-6

Mesiáš má být po pravici Boží

Žalm 110:1

Matouš 26:64

Židům 1:3

Mesiáš, kámen, který byl staviteli zavržen, stane se kamenem základním.

Žalm 118:22-23

Izajáš 8:14-15

Izajáš 28:16

Matouš 21:42-43

Skutky 4:11

Římanům 9:32-33

Efezským 2:20

1. Petrův 2:6-8

Mesiáš se má narodit z panny

Izajáš 7:14

Matouš 1:18-25

Lukáš 1:26-35

Mesiáš začne sloužit v Galilei

Izajáš 9:1-8

Matouš 4:12-16

Mesiáš bude mírný a pokorný

Izajáš 42:2-3

Izajáš 53:7

Matouš 12:18-20

Matouš 26:62-63

Mesiáš bude sloužit pohanům

Izajáš 42:1

Izajáš 49:1-8

Matouš 12:21

Mesiáš bude zbit

Izajáš 50:6

Matouš 26:67

Matouš 27:26,30

Mesiáš bude trpět, zemře a vstane z mrtvých

Izajáš 52:13 – 53:12

čtyři evangelia

Nová a věčná smlouva

Izajáš 55:3-4

Jeremiáš 31:31-33

Matouš 26:28

Marek 14:24

Lukáš 22:20

Židům 8:6-13

Mesiáš bude Boží paží

Izajáš 59:16

Izajáš 53:1

Jan 12:38

Mesiáš bude přímluvce

Izajáš 59:16

Židům 9:15

Mesiášova dvojí služba

Izajáš 61:1-11

Lukáš 4:16-21

Mesiáš bude činit zázraky

Izajáš 35:5-6

Jan 11:47

Matouš 11:3-6

Mesiáš bude nazván: „Pán“

Jeremiáš 23:5-6

Skutky 2:36

Čas Jeho příchodu byl prorokován

Daniel 9:24-26

Galatským 4:4

Efezským 1:10

Betlém bude místem Jeho narození

Micheáš 5:2

Matouš 2:1

Lukáš 2:4-6

Mesiáš vstoupí do chrámu s autoritou

Malachiáš 3:1

Matouš 21:12

Mesiáš vystoupí do Jeruzaléma na oslu

Zachariáš 9:9

Matouš 21:1-10

Mesiáš bude proboden

Zachariáš 12:10

Žalm 22:16

Jan 19:34,37

Mesiáš bude opuštěn svými učedníky

Zachariáš 13:7

Matouš 26:31,56

Příchod Svatého Ducha za dnů Mesiáše

Joél 2:28-29

Skutky 2:16-18

Útlak od národů; Mesiášovo konečné vítězství nad smrtí

Žalm 2:2

Izajáš 25:8

Zjevení 19:19

1. Kor. 15:54

Zjevení 7:17

Zjevení 21:4

Oslavený Mesiáš; Mesiáš jako Král

Izajáš 63:1

Žalm 2:6-9

Zjevení 19:11-16

Zjevení 19:15-16

Podřízení všech národů pod Mesiášovu vládu

Izajáš 2:4

Micheáš 4:1-4

Zjevení 12:5

Pohané budou hledat Izraelova Mesiáše

Izajáš 11:10

Římanům 11:25

 

Přeloženo z oneforisrael.org [How to witness to Jews] and [Sharing the Gospel with Jews]

Další články

Danielovy týdny
8. Říj 2017
Daniel 2:37-43
1. Říj 2017

Kontakt

Milost Hradec Králové
Habrmanova 1699/34a
50002 Hradec Králové

otazky@milost-hradec.cz
www.milost-hradec.cz

Čťvrtek večer od 18:15 hodin
Neděle dopoledne od 10:15 hodin

o nás

Patříme do letničně - charismatického hnutí, které se vyznačuje osobním vztahem s Bohem a životem podle Bible.

Jsme státem uznanou a registrovanou církví, ale nejsme jím dotováni.

Naše církev je uskupením lidí, kteří se obrátili k Bohu, poznávají Ho a žijí dle odkazu Ježíše Krista.