+420 773 604 443 otazky@milost-hradec.cz

Hudba - worship

Chvála je velmi důležitou součástí našich bohoslužeb. Chceme Boha chválit, naší touhou je, aby jeho jméno bylo v církvi nade vše vyvýšeno. Chvála nám dovoluje uctívat a vyvyšovat našeho stvořitele, přiblížit se Božímu trůnu a vytvořit atmosféru, ve které se Duch svatý bude chtít projevovat. Chceme Bohu vzdát chválu za to, co pro nás vykonal, že miluje svůj lid a za to, jaký je.

Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“
Jan 3:16 ČSP

Budu ti vzdávat chválu celým srdcem, Panovníku, můj Bože, navěky budu oslavovat tvé jméno, protože je nade mnou tvé velké milosrdenství. Mou duši jsi vysvobodil z nejhlubšího podsvětí.
Žalmy 86:12-13 ČSP

Chvála dává možnost církvi se sjednotit, očistit se od jakékoli starosti tohoto světa a plně se ponořit do Boží přítomnosti.

Věříme, že Bůh chce i v dnešní době jednat se svým lidem, i dnes chce měnit lidská srdce a životy a stále touží, abychom se k němu více přiblížili. I my se chceme k Bohu přiblížit a chvála je jednou z možností, jak toho docílit. Víme, že Bůh může využít chval, aby se lidí dotýkal, aby uzdravoval, aby zacelil zlomená srdce. Chceme, aby při našich chválách byl přítomen Duch svatý, aby lámal bariéry v lidských srdcích vystavěné. A chvála je jednou z nejlíbeznějších forem uctívání.

I proto chválíme s velkou dynamikou, nadšením a očekáváním. Bible nám opakovaně ukazuje, jak důležité je chválit, a to nejen existencí knihy Žalmů, ale i různými verši napříč starým i novým zákonem.

Zpívej Hospodinu, celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu. Vypravujte mezi národy o jeho slávě, mezi všemi lidmi o jeho obdivuhodných činech. Vždyť Hospodin je velký, nejvýš chvályhodný, obávaný nad všechny bohy. Vždyť všichni bohové národů jsou nicotnosti, ale Hospodin učinil nebesa. Nádhera a důstojnost je před ním, síla a radost na jeho místě. Vzdejte Hospodinu, čeledi národů, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu jeho jména, přineste dar, přijďte před něj, klaňte se Hospodinu v slávě svatyně.
1. Letopisů 16:23-29 ČSP

Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil duši nuzného z ruky zločinců.
Jeremiáš 20:13 ČSP

I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výno solivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, 1já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších. I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších.
Abakuk 3:17-19 ČSP