+420 773 604 443 otazky@milost-hradec.cz

Ježíš Kristus

Hledání Boha

Podle Bible ztratil člověk společenství s Bohem vlastní vinou. Zřekl se Boha a žije v odloučení. Přesto však je v srdci každého člověka zakotvena touha po Bohu. Odedávna se lidé pokoušejí znovu najít cestu k němu. Hledají ale Boha po svém – podle vlastních představ a svou vlastní silou. Bylo vymyšleno mnoho různých náboženství a filozofií, které nabízejí různé způsoby, jak dosáhnout Boha. Ale jakého? Boha podle lidských představ! To jsou marné pokusy. Člověk se sám nemůže dostat k pravému Bohu.

Překážka

Překážkou na cestě k Bohu je náš hřích. Naše nevěra, nedůvěra, neposlušnost a dokonce odmítání Boha. To je podstata hříchu. Náš vzdorovitý životní postoj. V životě bez Boha a bez přijetí jeho vůle se hromadí hříchy, které vytvářejí propast. Oddělují nás od Boha, a tím i od věčného života. Bible říká

„Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.“

Izajáš 59:2

Hlavní překážka leží tedy ve mně, v mém egoismu: „Já chci svůj život žít tak, jak já to pokládám za správné.“ Jak se tedy dostanu k Bohu?

Bůh přichází sám

I když jsme se obrátili k Bohu zády, přesto nás miluje. Je náš Stvořitel. Vyhledává nás a oslovuje nás. To je ta radostná zpráva (evangelium) pro všechny. Bohu jsme tak vzácní, že za naše hříchy obětoval svého Syna – Ježíše Krista. Nechal jej odsoudit na kříž a zemřít.

„Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“

Římanům 5:8

Ježíš staví most mezi Bohem a námi lidmi. Proto mohl o sobě říci: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Bible, Jan 14,6).
Bůh učinil všechno. On udělal první krok k nám. Nyní je na nás, abychom učinili krok k němu.

Jak se dostaneme k Bohu

Nevěra je hříchem – překážkou na cestě k Bohu, víra – cestou k Bohu. Víra v Boha znamená změnu mého dosavadního životního stylu. Ve víře se smím obrátit k němu a dát Ježíši Kristu, jako svému Pánu, svůj celý život. Poprosit jej o odpuštění hříchů. On nikoho neodmítá.

„Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“

1. list Janův 1:9

Jak poznáme Boha? Jen skrze Pána Ježíše Krista. On je jediná cesta k Bohu. Modlete se, mluvte s Ježíšem. Tak poznáte realitu Boha ve svém životě.

Vaše rozhodnutí

Záleží na vás, jak odpovíte na Boží nabídku v Ježíši Kristu. Bůh je od vás vzdálen jen na jednu modlitbu! Následující modlitbou můžete Ježíše Krista přijmout jako svého osobního Spasitele a Pána do svého života:

„Pane Ježíši, přicházím nyní k Tobě. Děkuji Ti, že se mě chceš ujmout a učinit Božím dítětem. Odpust‘ mi, prosím, můj dosavadní život, který jsem žil podle sebe. Vyznávám Ti všechny své hříchy, které jsem ve svém životě učinil.“

Vyznejte nyní Pánu Ježíši Kristu všechny hříchy a vše co vás tíží.

„Děkuji Ti, že jsi mi nyní odpustil všechna má provinění. Přijd‘ do mého života. Ode dneška budeš mým Pánem, který bude rozhodovat o všech mých otázkách a ve všech situacích. Tvé slovo je nyní mým nejvyšším měřítkem. Protože nyní ve mně žiješ, chci žít každý den z Tvé síly. Děkuji Ti, že mě nikdo a nic nemůže vytrhnout z Tvé ruky. Nyní patřím Tobě, Pane Ježíši. Amen.“

Co vám Bůh zaslibuje

Odpuštění hříchů

„I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh.“ 
Izajáš 1:18

Boží synovství

„Těm pak, kteří přijali Ježíše Krista a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“
Jan 1 :12

Jistotu věčného života

„Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.“ 
1. list Janův 5:13

Vyslišení modlitby

"Máme pevnou důvěru, že nás Bůh slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“
1 .list Janův 5:14

Plnost života

„Ježíš Kristus přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti.“
Jan 10:10

Rady na další cestu víry

  • Čtěte pravidelně Boží slovo v Bibli.
  • Modlete se k Bohu (chvalte, děkujte, vyznávejte a proste).
  • Udržujte společenství s lidmi, kteří se také rozhodli pro Pána Ježíše Krista. U nich najdete posilu pro svou víru.
  • Svou víru v Pána Ježíše Krista vyznávejte před přáteli, známými, spolupracovníky, sousedy, ale především ve vlastní rodině.